I samverkan med Lantmäteriet förbättrar Trafikverket utbudet av kartprodukter. Lansering sker i början av oktober.

Stefan Autio, verksamhetsutvecklare på Lantmäteriet

Stefan Autio, verksamhetsutvecklare på Lantmäteriet 

Den första oktober lanserar Lantmäteriet ett antal nya kartprodukter varav en kommer att innehålla data direkt från Trafikverket om vägar och järnvägar.

Genom att kombinera data från Trafikverket för transportplanering och sedan visualisera resultat i ett kartmaterial från Lantmäteriet kommer flera olika verksamheter uppleva en ökad kvalitet och kundnytta i sitt arbete.

Topografi 10 kallas den kartprodukt som kommer att innehålla vägdata som läses in direkt från Trafikverkets nationella vägdatabas, NVDB. Tidigare har dessa uppgifter samlats in av Lantmäteriet själva men genom att nyttja data som Trafikverket redan samlar in skapas en samstämmighet mellan kartans innehåll och motsvarande innehåll i NVDB.

Via den nyskapade vägdataprodukten Vägslag som innehåller alla bilvägar, kommer också en högre kvalitet på gatunamn och kodning av vägarna att uppnås. För rälstrafik kommer Trafikverkets nationella järnvägsdatabas, NJDB, att användas vilket gör att alla spår kommer redovisas i kartprodukten.

Tomas Löfgren, produktutredare, Trafikverket

Tomas Löfgren, produktutredare på Trafikverket 

– Genom den kombinerade kraften i att kunna beräkna rutter för transporter eller navigera med NVDB och sedan visualisera resultaten på ett överensstämmande kartmaterial från Lantmäteriet kommer verksamheter inom till exempel logistikplanering, blåljus, hemtjänst och varutransporter kunna uppleva en ökad kvalitet och trygghet i sitt arbete, säger Stefan Autio, verksamhetsutvecklare på Lantmäteriet.

Samarbetet mellan Lantmäteriet och Trafikverket för att åstadkomma detta har pågått under lång tid och fler förändringar kommer. Under hösten görs ett arbete på Lantmäteriet för att effektivisera processen att via flygbildstolkning leverera information om det enskilda bilvägnätet till Trafikverket.

– Det känns som vi når en milstolpe nu när Lantmäteriet börjar ersätta sitt vägnät med data från NVDB. Detta har funnits med som en långsiktig målsättning ända sedan NVDB bildades i slutet av nittiotalet. Samarbetet mellan Trafikverket och Lantmäteriet för att uppnå det här målet har varit både inspirerande och spännande. Många olika personer på båda myndigheterna har varit involverade i olika skeden under arbetets gång och vi hoppas på ett bra samarbete även fortsättningsvis, berättar Tomas Löfgren, produktutredare på Trafikverket.

Läs hela artikeln här!