TP2B, “Theplaceto be”ärAteasledord,Atea ska vara Theplaceto be, för oss medarbetare, våra kunder och våra partners.Vi har en målmedveten satsning på coachande ledarskap och våra medarbetares personliga utveckling och hälsa. Vår kultur präglas av våra värderingar, en kultur där framåtanda, humor, kamratskap och ett visst mått av galenskap är helt naturligt.

För dig som systemutvecklare innebär detta att du har en arbetsplats som ser till att du har de verktyg du behöver, att duverkligenfår tid fördinegenpersonligautvecklingsamt harkollegorsom brinner för det de gör.

“När jag började på Atea, blev jag ofta förvånad att oavsett vem jag vände mig tillinom organisationen med frågor, var det alltid det mottogs med öppna armar” -Joakim, Arkitekt

Viengagerar oss på riktigtoch gör skillnad med vårt kontinuerligaarbete förhållbarhet,såväl för miljösom förkunder och medarbetare.Exempelfrånvårt miljöarbeteär initiativet AteaSustainabilityFocussomskapar en plattformdär visamlar de nordiska it-köparnas röst och driverdialog ochangelägna frågor mot branschen. Ett sådant område ärminskandet avmängden elektronikavfallgenomlivscykelhantering.

Hållbarhet för våra medarbetarekan exemplifieras medattvi på Ateatyckerdet är viktigt att uppmuntra till rörelse i vardagen och att det sker på ett lekfullt sätt. Därför har vi två gånger per år en tävling som uppmuntrar till vardagsmotion och en bättre gemenskap.Vi ger 4000 kronor per år i friskvårdsbidrag och påkontoreni Borlänge och Mora har vi tillgång till gymför de som vill.

“Jag valdeAteautifrånföretagetssamhällsengagemangsamt hur man värderar sina medarbetare såväl som kunder.” – Daniel, Systemutvecklare

https://www.atea.se/om-atea/ansvarstagande-atea/

Ateaär den ledande leverantören avITi Norden och Baltikum och drivande inom informationsteknologi på den svenska marknaden.Vi finns nära på ett trettiotal orter, från Malmö i söder till Kiruna i norr.EftersomAteaSystemutvecklingärenutvecklingsavdelning inom Ateakoncernenger Ateas bredd oss möjligheter till uppdrag och projekthoskunder som många andra inte når. Kombinationen blir enstartup-känslamen med en starktrygghet och organisationi ryggen.

“ATEA Systemutveckling är den lilla växande grupperingen i den stora organisationen. Det ger oss styrka på marknaden och möjligheten att jobba med helhetslösningar.” – David, Systemutvecklare

Som Systemutvecklare på Atea jobbarduofta i uppdrag där dina kunskaper inomC#, JavaellerJavaScriptkommer till användning. Vi vill hela tiden mer och vill vara med i framkant.Några exempel påuppdrag där detta är extra tydligt är:

  • Digitala Assistenter med hjälp av AI, kognitiva tjänster och 3Davatar. https://www.atea.se/digitala-assistenter/
  • Videokommunikation inom äldreomsorgen
    https://www.atea.se/aldreomsorg/digital-assisted-living/
  • Smarta Glasögon inom vården för att öka patientsäkerheten
  • Flertalet mobil-ochwebbapparför olika branscherinombåde privataoch kommunala sektorn

Vi söker!

Vi söker dig,systemutvecklare,som harnågra års erfarenhetochsombåde vill haintressantadialoger medvårakunderochvara med att utveckla Atea Systemutveckling tillsammans med oss. Passar det inteatt byta arbetsgivarejust nu? Hör ändå av digförattskapa en relation för framtiden och fåveta mer om vadvihar att erbjuda. Främlingar är vänner som du ännu inte känner!

Vill du bygga framtidens IT med oss? 

Har du frågor om tjänsteneller hur det är att arbeta på Ateaär du välkommen att kontakta Benny Skoog, Verksamhetsutvecklare Atea Systemutveckling, viabenny.skoog@atea.se alternativt telefonnummer 070 326 80 80.Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.Ateavill vara The Place To Be och därför värdesätter vi de kvalitéer som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.Varmt välkommen med din ansökan! 

Läs hela artikeln här!